ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERHUUR        J&M BROERSAUTOBEDRIJF

J&M Broersautobedrijf hierna te noemen: ‘verhuurder’

 

I. GENERIEKE BEPALINGEN

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

 

Artikel 2 - Het aanbod

1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.

2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.

4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.

5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.

6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.

2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.

3. Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van artikel 9 lid 7 overeengekomen maximumbedrag met verwijzing naar de in artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking.

 

Artikel 4 - De prijs en de prijswijzigingen

1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. 

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.

4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Het hiervoor bepaalde over de kilometerteller is van overeenkomstige toepassing op de PTO- en koelmotor-bedrijfsurenteller.

5. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

6. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.

 

Artikel 5 - De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.

2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.

3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.

4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.

5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht.

 

Artikel 6 - Annulering

1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: - bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 20% van de huursom; - bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 35% van de huursom; - bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 40% van de huursom; bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom; - bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 75% van de huursom; - bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom; bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.

2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.

 

Artikel 7 - Betaling

 1. De waarborgsom van 1000 euro of  de privé auto van de huurder wordt geretourneerd zodra het voertuig is ingeleverd onder verrekening van de nog openstaande kosten, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden. Het restante 500 euro zal over 2 weken worden teruggekeerd. Dat is in verband met de bekeuringen die binnen 2 weken nog kunnen binnen komen.

 

2. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 10 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.

3. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode te geschieden. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen tien dagen na ontvangst van de betreffende factuur. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

 

 Artikel 8 - Verplichtingen huurder

1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.

4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.

5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.

6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

 

 

Artikel 9 - Instructies voor de huurder

1. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.

2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW).

3. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen.

 4. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht: - hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; - de instructies van verhuurder op te volgen; - gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; - het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; - de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht: - melding te doen bij de politie ter plaatse; - zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen; - zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

6. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

7. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan € 15.000,-, tenzij anders is overeengekomen.

8. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over: - verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en koelmotor- bedrijfsurenteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring; - verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verbreking; - het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan; - defect raken van het voertuig; - vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan; - beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

9. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

Artikel 10 - Verplichtingen verhuurder

1.. Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op verzoek van huurder een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan indien het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste categorie bevindt.

2. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.

3. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.

4. Verhuurder vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in het verhuurcontract welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt.

5. Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het buitenland. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland gebruikt mag worden.

6. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico van €1500.

2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

3. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.

4. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.

5. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is.

 6. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

7. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de auto geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan WA-verzekering.

 

Artikel 12 - Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder

1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.

2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig voor zover de totale waarde van die vervoerde zaken meer bedraagt dan € 15.000,-, tenzij overeenkomstig bepaalde in artikel 9 lid 7 een hoger bedrag is overeengekomen. Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk.

3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen of terzake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.

 

Artikel 13 - Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.

2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (inclusief BTW).

3. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

 

Artikel 14 - Beslag op het voertuig

1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.

2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

 

Artikel 15 - Ontbinding van de huur

1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien: - huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt; - huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; - verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

3. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.

4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

ALGEMENE VOORWAARDEN J&M BROERSAUTOBEDRIJF

J&M Broersautobedrijf hierna te noemen: ‘verkoper’, ‘reparateur’ of ‘verkoper/reparateur’.

Auto inkoop en verkoop

ARTIKEL 1 – DE AANBIEDING
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij
aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig
indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de
aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.
Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee
werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

 

ARTIKEL 2 – DE OVEREENKOMST
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van
een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het
ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze
overeenkomst echter niet nietig.

 

ARTIKEL 3 – DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval
opgenomen: de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele
toebehoren;
-de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de
prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
-de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering
van die auto;
-de afleveringskosten van de auto;
-de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
-de wijze van betaling.

 

ARTIKEL 4 – PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGING
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als
gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde
wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of
importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe
auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het
recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door
de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient
binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

 

ARTIKEL 5 – HET RISICO VOOR DE AUTO
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

 

 

Auto reparatie en onderhoud

 

ARTIKEL 6 – DE OPDRACHT
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of
elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt
eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een
schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

 

 

ARTIKEL 7 – PRIJSOPGAVE EN TERMIJN
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de
opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering.

 

ARTIKEL 8 – DE REKENING
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

ARTIKEL 9– STALLINGSKOSTEN
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf
gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens
stallingskosten in rekening brengen.

 

 

ARTIKEL 10 – RETENTIERECHT
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
-de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn
geheel voldoet;
-de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden
aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
-de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.
De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de
werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting op een derdenrekening.

  

ARTIKEL 11 – VERVANGEN ONDERDELEN
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft
verzocht. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

 

ARTIKEL 12 – SCHADETAXATIE
Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de
werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Algemene bepalingen

ARTIKEL 13 – DE BETALING
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn
brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de
onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan
bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur
aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de
wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de
maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand
aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een
voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend
zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling
komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk
een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 10 dagen na aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de
betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die
datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door verkoper/reparateur te maken en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

 

ARTIKEL 14 – KLACHTEN
Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de
uitvoering van een reparatie of het onderhoud dient zich met zijn klacht eerst tot
verkoper/reparateur te wenden. Een geschil over de verkoop van een auto of over de
uitvoering van een reparatie of het onderhoud ontslaat koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 

ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.
De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als
houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor
aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen
worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 16 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper/reparateur: - de opdracht uitvoeren of de  koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen; - de consument een optimale service verlenen; - hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. - de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. - daarnaast kunnen de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang beschikbaar worden gesteld aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de persoonsgegevens. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

 

Artikel 17- Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Bedankt pagina formulier

Afdrukken
Categorie: Ongecategoriseerd
Gepubliceerd op zondag 03 augustus 2014
Geschreven door Super UserDank u voor het invullen van het contact formulier, wij hebben het formulier in goede order ontvangen.

Wij streven er naar om uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.
Wilt u echter sneller contact met ons, dan is het misschien beter om telefonisch contact op te nemen via onderstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

 

Broers Autobedrijf
0172 - 474795

 

Banner10

 

 

 

 

 

 

Kost dat

Afdrukken
Categorie: Ongecategoriseerd
Gepubliceerd op vrijdag 01 augustus 2014
Geschreven door Broers admin

Informatie van andere website :

 

 

http://new.mijngarage.nl/GOP/Step-1.aspx?X=ZQBEAGgATwB0AGwAcgA0AEQASABuAGsASQBhAHgAbgArAGQALwBDAFYARwBNAEgATgBsAGMAcwB1AFgAcAAzAA==

 

<iframe scrolling="yes" height="650px" width="100%" frameborder="0" src="http://new.mijngarage.nl/GOP/Step-1.aspx?X=ZQBEAGgATwB0AGwAcgA0AEQASABuAGsASQBhAHgAbgArAGQALwBDAFYARwBNAEgATgBsAGMAcwB1AFgAcAAzAA=="></iframe>

 

Not Found

The requested URL /http://new.mijngarage.nl/GOP/Step-1.aspx was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

 

 

<a href="http://www.broersautobedrijf.nl/site2/index.php?option=com_content&view=article&id=8" style="margin-left: 7px;"><img border="0" alt="Kost dat" src="http://www.admixconnect.nl/kostdat/HEC11-1008_Webbanner_WKD_B2C_120x90_V2.gif" style="border: 0px none;" width="120" height="90" /></a>

</div>

 

   

Contact & info

Broers Autobedrijf
  A.van Leeuwenhoek 7-11
     2408 AL Alphen aan den Rijn
  Tel.: 0172-474795
  Fax: 0172-420149
  info@broersautobedrijf.nl

Algemene voorwaarden J&M

Algemene voorwaarden Autoverhuur

 

Waarom J&M broers?

  Concurrerend uurtarief
  Altijd een persoonlijke benadering
  Gespec. multimerk reparateur
  APK Keurstation
  Exacte prijsopgave vooraf

RDW erkend bedrijf

Afgifte vrijwarings bewijzen
Handelaars kentekenplaten
Export voertuigen

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok